Zpět nahoru
Kontrolujte své ohradníky odkudkoliv
Přihlásit do cloudu

Licenční podmínky aplikace fencee Cloud

(dále jen „Licenční podmínky“)

vydané společností VNT electronics s.r.o., IČO: 647 93 826, se sídlem Dvorská 605, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun, zastoupená Jiřím Novákem, jednatelem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové sp. zn. C 9839 (dále jen „Poskytovatel” nebo „my“),

Informace, které byste neměli přehlédnout:

 • Naše aplikace fencee Cloud je poskytována zcela zdarma.
 • Pokud se rozhodnete používat fencee Cloud, činíte tak dobrovolně a na vlastní riziko. Za škody způsobené v důsledku používání aplikace fencee Cloud neručíme.
 • Odstoupit od smluvního vztahu dle těchto Licenčních podmínek můžete tak, že si smažete aplikaci, účet a přestanete fencee Cloud používat.
 • Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, proč a jak, najdete v Zásadách zpracování osobních údajů.

Kdo jsme?

 • Název: VNT electronics s.r.o.
 • Sídlo: Dvorská 605, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun
 • IČO: 647 93 826
 • DIČ: CZ64793826
 • Zápis v OR: společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 9839, kterou zastupuje Jiří Novák, jednatel

Jak se snámi můžete spojit?

 • Adresa: Dvorská 605, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun
 • Telefon: + 420 730 893 828 (v pracovních dnech od 7:00 do 15:00; pokud zavoláte mimo tento čas, ozveme se Vám zpět)
 • E-mail: info@fencee.cz

CO JE POTŘEBA VĚDĚT, NEŽ ZAČNETE APLIKACI POUŽÍVAT

Než začnete používat náš fencee Cloud, přečtěte si pečlivě tyto Licenční podmínky. Vaše právo užívat fencee Cloud je podmíněno tím, že přijmete a budete dodržovat tyto Licenční podmínky. Tyto Licenční podmínky se vztahují na všechny Uživatele fencee Cloud.

Nainstalováním a/nebo užíváním fencee Cloudu souhlasíte s tím, že jste vázáni těmito Licenčními podmínkami. Pokud s těmito Licenčními podmínkami nesouhlasíte, software nepoužívejte. Ve chvíli, kdy fencee Cloud nainstalujete a/nebo ho začnete užívat, se tyto Licenční podmínky včetně URL odkazů stanou z právního hlediska úplnou dohodou mezi Vámi a námi. Pokud s jakoukoliv částí Licenčních podmínek nesouhlasíte, pak nemůžete fencee Cloud nainstalovat a/nebo využívat.

POPIS fencee Cloud 

Fencee Cloud je aplikace vytvořená pro účely využívání různých funkcí nad rámec základních funkcí některých našich Produktů (zpravidla se jedná o produkty chytré farmy), které nabízíme na našem E-shopu dostupném na internetové adrese www.fencee.cz.

Fencee Cloud umožňuje zejména komunikaci připojených zařízení. Pomocí fencee Cloud, jakožto aplikace v mobilním telefonu nebo počítači, můžete kontrolovat, nastavovat a ovládat ohrady odkudkoliv zrovna potřebujete.

Základním prvkem chytré farmy je centrální zařízení FENCE WiFi GATEWAY GW100. To je přes Wi-Fi připojeno na fencee Cloud. Na gateway poté spárujete všechny produkty chytré farmy, které budete moci prostřednictvím fencee Cloudu vzdáleně ovládat.

Více o funkcích, účelu a popisu fencee Cloud se můžete dozvědět na našem Webu www.fencee.cz v sekci Úvod > Poradna > O našich produktech > Aplikace fencee Cloud nebo po kliknutí zde.

POJMY A DEFINICE

Pokud není těmito Licenčními podmínkami dále uvedeno či z kontextu jednoznačně nevyplývá jinak, jsou pojmy psané s velkým písmenem v těchto Licenčních podmínkách používány v jednotném i množném čísle v těchto významech:

 • Autorský zákon - zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v účinném znění.
 • Desktopová verze - softwarové řešení fencee Cloudu dostupné elektronicky jakožto webové rozhraní, které naleznete na internetové adrese www.fenceecloud.com;
 • E-shop - náš internetový obchod, který provozujeme na internetové adrese www.fencee.cz;
 • fencee Cloud - softwarová aplikace určená k ovládání některých Produktů dostupných na E-shopu, poskytovaná buď ve formě Mobilní aplikace nebo Desktopové verzi;
 • GDPR - Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679;
 • Licence - právo užít fencee Cloud, které Vám poskytujeme způsobem a v rozsahu stanoveným těmito Licenčními podmínkami;
 • Licenční podmínky - podmínky poskytnutí licence k fencee Cloudu, se kterými je Uživatel povinen souhlasit před instalací fencee Cloudu a kterými se musí řídit během jeho užívání;
 • Mobilní aplikace - softwarové řešení fencee Cloudu dostupné elektronicky v mobilní verzi v rámci obchodu Google Play, pro mobilní zařízení, či tablety s operačním systémem Android, či v rámci obchodu App Store, pro mobilní zařízení, či tablety s operačním systémem iOS; 
 • Nutná údržba - se rozumí pravidelná údržba potřebná k zachování vlastností fencee Cloudu, je prováděna z iniciativy Poskytovatele, nejedná se o reakci na jakoukoli Závadu a jedná se o časové období, po které je fencee Cloud zcela nebo zčásti nedostupný;
 • Občanský zákoník  - zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v účinném znění;
 • Osobní údaj - jakékoli informace o subjektu údajů, na jejichž základě jej lze přímo či nepřímo identifikovat;
 • Produkty - jsou produkty nabízené na E-shopu, s nimiž je fencee Cloud kompatibilní, přičemž se jedná zejména o produkty chytré farmy, v jejichž popisu je uvedeno, že jsou kompatibilní s fencee Cloud;
 • Servisní podpora - je služba, kterou poskytujeme jako součást fencee Cloudu na úrovni základní uživatelské podpory v rozsahu a v časech určených dále těmito Licenčními podmínkami;
 • Spotřebitel - každá fyzická osoba, která s námi jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání;
 • Uživatelský účet - účet k fencee Cloudu, zřízený Uživatelem podle těchto Licenčních podmínek, výlučně za účelem užívání fencee Cloudu;
 • Uživatel - ten kdo se rozhodne používat fencee Cloud (označovaný také jako “Vy”);
 • Web - naše webové stránky dostupné na internetové adrese www.fencee.cz;
 • Závady - chybové stavy bránící řádnému fungování a užívání fencee Cloud;

(Poskytovatel a Uživatel dál společně jako „Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Na začátek si můžete přečíst, v čem spočívají tyto Licenční podmínky, Vaše prohlášení a další základní informace .

 • 1.1. Prohlášení Uživatele. Prohlašujete a zavazujete se, že:
  • 1.1.1. jste plně způsobilý k právním úkonům,
  • 1.1.2. nebudete používat fencee Cloud v rozporu s platnými právními předpisy České republiky,
  • 1.1.3. budete používat fencee Cloud pouze k účelu, k němuž je určen,
  • 1.1.4. jste se před instalací a zahájením užívání fencee Cloudu důkladně seznámili s platnými Licenčními podmínkami, bezvýhradně s nimi souhlasíte a nebude fencee Cloud používat v rozporu s nimi.
 • 1.2. Závazky Smluvních stran. My Vám poskytujeme za podmínek dále uvedených Licenci k užívání fencee Cloudu. Vy za podmínek dále uvedených tuto Licenci přijímáte a zavazujete se fencee Cloud používat v souladu s nimi.
 • 1.3. Věk Uživatele. Prohlašujeme, že fencee Cloud není určen osobám mladším 16 let.
 • 1.4. Fencee Cloud jako autorské dílo. Prohlašujeme, že fencee Cloud je autorským dílem ve smyslu Autorského zákona, k němuž vykonáváme výhradní autorská práva, a to vč. jeho veškerých součástí.
 • 1.5. Předmět Licenčních podmínek. Vzhledem k tomu, že fencee Cloud je dílem dle autorského zákona, poskytujeme Vám oprávnění k užití fencee Cloudu (Licenci), a to způsobem a v rozsahu stanoveném těmito Licenčními podmínkami.

2. LICENCE

V této části se dozvíte, v jakém rozsahu můžete fencee Cloud používat a jaké licenční práva Vám vznikají.

 • 2.1. Licence. Poskytujeme Vám nevýhradní Licenci k užití fencee Cloudu.
 • 2.2. Územní omezení Licence. Licence je poskytována bez územního omezení.
 • 2.3. Účel Licence. Licence je poskytována k užití fencee Cloudu výlučně pro účely stanovené v úvodu těchto Licenčních podmínek, tedy zejména pro kontrolování, nastavování a ovládání kompatibilních Produktů.
 • 2.4. Doba trvání Licence. Licence je poskytována po dobu, po kterou používáte fencee Cloud, tedy na dobu trvání smluvního vztahu dle těchto Licenčních podmínek. Pokud dojde k zániku Licence, tak máte povinnost ukončit užívání fencee Cloudu a odstranit ze svých zařízení všechny jeho rozmnoženiny.
 • 2.5. Povinnost užít Licenci. Nemáte povinnost Licenci k fencee Cloudu využít.
 • 2.6. Podlicence a postoupení Licence. Nemůžete oprávnění tvořící součást Licence, ať zcela nebo zčásti, poskytnout třetí osobě (poskytovat podlicence k fencee Cloudu) bez našeho předchozího písemného souhlasu. Dále také nemůžete práva a povinnosti z Licence postoupit třetí osobě, bez našeho předchozího písemného souhlasu.
 • 2.7. Zásah do předmětu Licence. Nemáte oprávnění fencee Cloud jakkoliv měnit, upravovat nebo jej spojit s jiným dílem či prvky, či do něj jinak zasahovat, bez našeho předchozího písemného souhlasu.
 • 2.8 Aktualizace předmětu Licence. V případě, že po dobu trvání Licence dojde ke změnám funkcionality fencee Cloudu provedeným poskytovatelem (aktualizace), poskytujeme Vám Licenci i k této změněné verzi fencee Cloudu, pokud v oznámení o aktualizaci neuvedeme něco jiného (např. pokud bychom přidávali nějaké placené funkce).

3. REGISTRACE

Před začátkem používání fencee Cloudu se musíte nejprve zaregistrovat. Podívejte se do této části, abyste zjistili jak na to.  

 • 3.1. Registrace jako podmínka využití fencee Cloudu. Registrace je nutnou podmínkou k řádnému využívání fencee Cloudu; tuto podmínku berete na vědomí a zavazujete se provést řádnou registraci.
 • 3.2. Způsob provedení registrace. Registrace se provádí vyplněním registračního formuláře na stránkách www.fenceecloud.com/registration, který obsahuje Vaše potvrzení, že jste se seznámili a souhlasíte s těmito Licenčními podmínkami a Zásadami zpracování osobních údajů.
 • 3.3. Správnost, úplnost údajů a aktualizace. Tímto se zavazujete uvést v registračním formuláři i následně ve fencee Cloudu, během jeho používání správné a úplné údaje o své osobě. Tyto údaje máte povinnost aktualizovat podle platného stavu, k čemuž Vám slouží právo registrační údaje v průběhu užívání fencee Cloudu měnit a doplňovat.
 • 3.4. Ohlašovací povinnost při zneužití přístupových údajů. Máte povinnost nám bezodkladně oznámit jakékoli zneužití nebo i jen pokus o zneužití Vašich přístupových údajů, přičemž v takovém případě máte současně povinnost zvolit si bezodkladně nové přístupové údaje k Vašemu Uživatelskému účtu. Dále máte povinnost si vždy zvolit bezpečné heslo.

4. ODMĚNA

Fencee Cloud poskytujeme zcela zdarma, aby mohl ho mohl používat úplně každý.

 • 4.1. Bezúplatnost Licence. Smluvní strany si sjednávají, že Licence je Uživateli udělena, jako bezúplatná.

5. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

V této části se dozvíte, jaké jsou Vaše práva a povinnosti a co se může stát, pokud je někdy porušíte.

 • 5.1. Závazek týkající se používání fencee Cloudu. Zavazujete se, že:
  • 5.1.1. neuskutečníte žádné takové jednání, které by bylo schopno narušit nebo poškodit fencee Cloud;
  • 5.1.2. budete při instalaci a používání fencee Cloudu následovat instrukce, uvedené na našem Webu, případně v rámci popisu Mobilní aplikace v App Store nebo v Google Play;
  • 5.1.3. budete pro instalaci a používání fencee Cloudu využívat k tomu určený operační systém, jakož i další požadované technické a softwarové vybavení;
 • 5.2. Porušení těchto Licenčních podmínek Uživatelem. Není porušením těchto Licenčních podmínek, pokud fencee Cloudu nefunguje z důvodu, že jste porušili některé ustanovení těchto Licenčních podmínek. V případě, že porušíte jakékoliv povinnosti dle těchto Licenčních podmínek, jsme Vám oprávněni i bez předchozího oznámení okamžitě odepřít přístup k fencee Cloudu (resp. k Vašemu Uživatelskému účtu) a odstoupit od smluvního vztahu dle těchto Licenčních podmínek.
 • 5.3. Náhrada škody vzniklé porušením těchto Licenčních podmínek Uživatelem. Porušíte-li povinnosti dle těchto Licenčních podmínek, máte povinnost uhradit nám veškerou škodu vzniklou v souvislosti s takovým porušením, a to včetně nemajetkové újmy.

6. TECHNICKÉ POŽADAVKY A AKTUALIZACE

Zde se dozvíte jak je to s technickými požadavky pro používání fencee Cloudu, a také jak probíhají aktualizace

 • 6.1. Technické vybavení Uživatele. Máte povinnost si zajistit odpovídající technické vybavení, které Vám bude umožňovat využívat vlastnosti fencee Cloudu podle těchto Licenčních podmínek. Dále máte povinnost si prověřit, zda Vaše technické vybavení odpovídá technickým požadavkům fencee Cloudu, a to ještě předtím, než začnete fencee Cloud používat. Technické požadavky fencee Cloudu jsou uvedeny buď na našem Webu v sekci “Technické požadavky” nebo v rámci instalačního procesu fencee Cloudu.
 • 6.2. Změny fencee Cloudu. Jsme oprávněni kdykoliv, i bez předchozího upozornění, provádět změny obsahu a funkcí fencee Cloudu. V takovém případě máte povinnost aktualizovat Vaší stávající verzi fencee Cloudu, kterou využíváte (a to buď stažením a instalací nové verze fencee Cloudu, či aktualizací současné verze, podle toho, jaký způsob je zrovna k dispozici, nebo podle toho, jaký způsob preferujete). V případě, že nesplníte povinnost aktualizace fencee Cloudu, neodpovídáme žádným způsobem za to, že fencee Cloud neplní zčásti či zcela své funkce. Nemáte oprávnění změny odmítnout, neboť náš fencee Cloud je poskytován „tak jak je“ („as is“). O aktualizacích fencee Cloudu budete informováni prostřednictvím Vašeho e-mailu, který jste uvedli při registraci, nebo našeho Webu, notifikací na Vašem mobilním telefonu, nebo oznámením prostřednictví fencee Cloudu (pop-up, banner nebo jinou formou)[3].
 • 6.3. Nesouhlas se změnami fencee Cloudu. V případě, že nebudete souhlasit se změnou (aktualizací) fencee Cloudu dle předchozího odstavce, máte právo fencee Cloud přestat používat a tím i vypovědět smluvní vztah dle těchto Licenčních podmínek.

7. ZÁVADY

Snažíme se, aby fencee Cloud fungoval bezchybně. Nikdo ale není neomylný. Zde se tedy dozvíte co dělat v případě, že narazíte na nějakou Závadu.

 • 7.1. Oznámení vzniku Závady. V případě, že dojde ke vzniku jakékoliv Závady při používání fencee Cloudu, oznamte nám tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, a to písemně na e-mailovou adresu info@fencee.cz. Je třeba, aby oznámení o vzniku Závady obsahovalo její popis, případně konkrétní snímky obrazovky zachycující Závadu, či jiné skutečnosti upřesňující vznik a podobu Závady.
 • 7.2. Reakce na oznámení vzniku Závady. Na základě oznámení vzniku Závady provedeme kontrolu dané Závady a zjistíme, zda vznikla z důvodů na naší straně (např. chyba v programování aktualizace fencee Cloudu), či nikoliv. V případě, že Závada vznikla z důvodů na naší straně, pokusíme se provést opravu dané Závady v přiměřené lhůtě. V případě, že Závada nevznikla z důvodů na naší straně, musíte si opravu zařídit sami.
 • 7.3. Důvody pro vyloučení odpovědnosti za škodu. Upozorňujeme, že fencee Cloud poskytujeme pouze jako doplňkový software k některým našim chytrým Produktům. Fencee Cloud navíc poskytujeme zcela zdarma. Proto si nemůžeme dovolit bezchybný vývoj a převzít ručení za pravdivost, aktuálnost a nezávadnost informací uváděných ve fencee Cloudu, nebo jakékoli jeho Závady. Abychom za takovou škodu mohli zaručit, museli bychom fencee Cloud zpoplatnit, a to dělat nechceme. Navíc pro správné používání a/nebo fungování našich Produktů opravdu není potřeba, abyste používali fencee Cloud.
 • 7.4. Používání fencee Cloudu a převzetí rizika. Z důvodů uvedených v předchozím odstavci berete na vědomí, že skutečná situace se někdy v důsledku Závad (nebo i z jiných důvodů) může lišit od informací a obsahu ve fencee Cloudu. Proto je potřeba primárně čerpat informace o Produktech (a data z nich) takovým způsobem, který umožňují samotné Produkty. Dále berete na vědomí, že používání fencee Cloudu Vaším dobrovolným rozhodnutím a používáte jej na vlastní riziko.
 • 7.5. Odpovědnost za škodu způsobenou používáním fencee Cloudu. Neodpovídáme za jakoukoliv škodu způsobenou používáním, či jakoukoliv Závadou fencee Cloudu (např. pokud dojde k Závadě notifikací fencee Cloudu, Vám nepřijde upozornění na mobil, že byl ohradník porušen a uteče Vám kůň, neodpovídáme Vám za škodu tím způsobenou).

8. VYŠŠÍ MOC

Co se stane, pokud nám naše povinnosti překazí nepředvídatelné události? To si přečtete zde.

 • 8.1. Podmínky pro uplatnění vyšší moci. Neodpovídáme za porušení povinností podle těchto Licenčních podmínek způsobených vyšší mocí, pokud tyto Licenční podmínky nestanoví jinak.
 • 8.2. Co je vyšší moc? Vyšší mocí se rozumí jakákoli překážka, jež nastala nezávisle na naší vůli a která nám brání ve splnění naší povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že bychom tuto překážku nebo její následky odvrátili nebo překonali, a dále, že bychom v době vzniku závazku tuto překážku předvídali.

9. PODPORA

Jak se s námi můžete spojit v případě, že budete potřebovat poradit, nebo vyřešit nějaký problém?

 • 9.1. Poskytování podpory. Poskytujeme standardní zákaznickou podporu v pracovní dny od 7:00 do 15:00. Pokud máte jakýkoliv problém, můžete naší zákaznickou podporu kontaktovat buď telefonicky na čísle +420 730 893 828, nebo e-mailem na adrese info@fencee.cz.

10. NUTNÁ ÚDRŽBA

Zde se dozvíte v jakých případech může dojít k dočasnému pozastavení fungování fencee Cloudu.

 • 10.1. Nutná údržba. Není porušením těchto Licenčních podmínek, ani Závadou, pokud fencee Cloud nefunguje správně v důsledku Nutné údržby (např. údržba cloudového serveru).
 • 10.2. Povinnost strpět Nutnou údržbu. Máte povinnost strpět dočasnou odstávku fencee Cloudu spočívající v omezení nebo přerušení jeho provozu za účelem Nutné údržby. O plánované Nutné údržbě budete zpravidla upozorněn prostřednictvím Vašeho e-mailu, našeho Webu, notifikací na Vašem mobilním telefonu, nebo oznámením prostřednictví fencee Cloudu (pop-up, banner nebo jinou formou). V takovém oznámení Vám většinou uvedeme, o jaký druh údržby se bude jednat a předpokládaný čas zahájení a ukončení prací.
 • 10.3. Aktualizace. Kromě Nutné údržby můžeme provádět také bezplatné aktualizace (změny) fencee Cloudu (např. Mobilní aplikace) či jeho součástí (např. nastavení cloudových serverů). Za tímto účelem jsme oprávněni omezit či pozastavit fungování fencee Cloudu na dobu nezbytně nutnou k provedení aktualizace. Toto Vám zpravidla oznámíme předem, stejně jako je tomu u oznámení o Nutné údržbě. Stejně jako u Nutné údržby máte povinnost dočasnou odstávku fencee Cloudu za účelem jeho aktualizace strpět.

11. TRVÁNÍ A MOŽNOSTI UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

V této části se dozvíte, jakým způsobem je možné ukončit smluvní vztah založený těmito Licenčními podmínkami.

 • 11.1. Trvání smluvního vztahu. Smluvní vztah dle těchto Licenčních podmínek se uzavírá na dobu neurčitou.
 • 11.2. Fikce ukončení. Smluvní vztah dle těchto Licenčních podmínek se považuje za ukončený v případě, že přestanete používat fencee Cloud na déle než 2 roky. V takovém případě jsme oprávněni odstranit Váš Uživatelský účet.
 • 11.3. Ztráta způsobilosti Poskytovatele. Souhlasíte s tím, že pro případ, kdy bez své viny ztratíme způsobilost k provozování fencee Cloudu, tj. například změnou právních předpisů, považuje se smluvní vztah dle těchto Licenčních podmínek takovým okamžikem za ukončený, což není považováno za porušení těchto Licenčních podmínek.
 • 11.4. Podstatné porušení Licenčních podmínek. Můžeme odstoupit od smluvního vztahu dle těchto Licenčních podmínek, jakmile zjistíme jejich porušení z Vaší strany. Za porušení Licenčních podmínek se považuje:
  • 11.4.1. takové jednání, které je schopno jakkoli ohrozit provoz a používání fencee Cloudu; 
  • 11.4.2. používání fencee Cloudu takovým způsobem, který nás, nebo jakéhokoliv jiného Uživatele může poškodit, a/nebo i jen pokus o zneužití, blokaci, modifikaci či jiné měnění jakékoliv součásti fencee Cloudu;
  • 11.4.3. pokud se byť jen pokusíte získat přihlašovací jména a/nebo hesla a/nebo autorizační kódy jiných Uživatelů;  
  • 11.4.4. jakékoliv jiné případy, kdy budete postupovat v rozporu s těmito Licenčními podmínkami.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás velmi důležitá. Pravidla pro nakládání s osobními údaji si přečtete v této části. 

 • 12.1. Poskytovatel v pozici správce. Jako Uživatel nám během užívání fencee Cloudu můžete svěřit své Osobní údaje. Jak pracujeme s Osobními údaji najdete v Zásadách zpracování osobních údajů.
 • 12.2. Poskytovatel v pozici zpracovatele. V případě, že bude během trvání smluvního vztahu dle těchto Licenčních podmínek docházet ke zpracování osobních údajů, během kterého byste nám předávali Osobní údaje ke zpracování a my bychom tak měli vystupovat v pozici zpracovatele Osobních údajů, zavazujeme se, že Vám poskytneme veškerou součinnost k tomu, aby byly splněny povinnosti stanovené GDPR, zejména k tomu, že s Vámi uzavřeme smlouvu o zpracování osobních údajů, bude-li to nutné.
 • 12.3. Obchodní sdělení. Budeme Vám zasílat obchodní sdělení s nabídkou souvisejících služeb, a to na váš e-mail (obchodní sdělení pro zákazníky/uživatele). Vaše e-mailová adresa, kterou nám předáte zpravidla při registraci, je osobním údajem a je zpracovávána v souladu s GDPR, za účelem zasílání obchodních sdělení na základě našeho oprávněného zájmu propagovat naše obdobné výrobky a služby. Z odběru obchodních se můžete samozřejmě kdykoliv odhlásit.

13. ZÁVĚR

A nakonec si můžete přečíst jakým právem se řídí náš smluvní vztah a několik formalit.

 • 13.1. Právní řád. Tyto Licenční podmínky se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem a Autorským zákonem, současně se vylučují kolizní normy mezinárodního práva soukromého.
 • 13.2. Smírná cesta řešení sporu, soudní příslušnost. Vždy se pokusíme vyřešit spor vzniklý mezi námi smírnou cestou. Pokud nebude možné dosáhnout smírného řešení věci, pak přijdou na řadu soudy. Sjednáváme si, že jakékoliv spory vzniklé v souvislosti s používáním fencee Cloud budou řešeny věcně a místně příslušným soudem pro území města Hradec Králové v České republice.
 • 13.3. Trvání ustanovení i po ukončení smluvního vztahu dle těchto Licenčních podmínek. Práva a povinnosti stanovené v ustanoveních článků 2, 5, 7 a 12 zůstávají v platnosti i po ukončení smluvního vztahu podle těchto Licenčních podmínek.
 • 13.4. Změny Licenčních podmínek. Tyto Licenční podmínky mohou být ze strany Poskytovatele jednostranně písemně změněny nebo zrušeny.
 • 13.5. Prohlášení právního nástupnictví. Smluvní strany prohlašují a souhlasí, že práva a povinnosti, které pro ně vyplývají z těchto Licenčních podmínek, pro případ zániku nebo jakýchkoliv jiných právních skutečností s následkem přechodu práv a povinností přecházejí na jejich právní nástupce.
 • 13.6. Platnost a účinnost. Smluvní vztah ve znění těchto Licenčních podmínek nabývají platnosti a účinnosti dnem instalace fencee Cloudu, či okamžikem zahájení užívání fencee Cloudu, podle toho který okamžik nastane dříve.

Sledujte nás na
sociálních sítích


Udělujete tímto souhlas společnosti VNT electronics s.r.o., se sídlem Dvorská 605, 563 01 Lanškroun, IČ: 64793826, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9839 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení e-mail veškeré další údaje, které napíšete do formulářů na těchto webových stránkách, nebo do emailů odeslaných na adresy uvedené na těchto stránkách Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat za účelem vypracování nabídky nebo smlouvy, vyřízení objednávky nebo zaslání ceníku. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 1 roku.